Homepage Autoriteit Persoonsgegevens

Waarom deze privacyverklaring
Een privacyverklaring wordt ook wel privacy policy of privacy statement genoemd. Het is een gedragscode waarin je aangeeft wat ik doe met de gegevens die ik, via mijn website, van bezoekers verzamel.
HILHORST-uitvaartverzorging zorgt voor passende beveiliging van uw persoonsgegevens, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en conform de huidige stand van techniek en geldende standaarden.
De gegevens worden vastgelegd conform de AVG-wetgeving. (ook vermeld in mijn aannemingsformulier). Via deze verklaring wordt kort beschreven hoe er omgegaan wordt met uw persoonsgegevens.
Mijn privacy beleid is bedoeld voor uw bezoek aan mijn website: alle online contacten en mail en het afsluiten van de overeenkomst voor het uitvoeren van mijn werkzaamheden, dit alles ten behoeve van het verzorgen van een uitvaart, inclusief alle voorbereidingen en nazorg.

Welke gegevens heb ik nodig voor het uitvoeren van mijn dienstverlening:
-·Voor- en achternaam
-·Geslacht
-·Burgerlijke staat
-·Geboortedatum
-·Adresgegevens
-·Telefoonnummer
-·E-mailadres
-·Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bij het sluiten van een overeenkomst
-·Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een contactformulier op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk
HILHORST-uitvaartverzorging vraagt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens aan u (van de overledene en opdrachtgever (*), indien u deze aan mij verstrekt ten bate van het uitvoeren van een correcte uitvaart.
-·godsdienst of levensovertuiging
-·gezondheid
-·gegevens met betrekking tot paspoort, rijbewijs of een ander identiteitsbewijs of kopie
bankrekeningnummer welke alleen gebruikt zullen worden voor aanvraag van de uitkering van de
uitvaartpolis(sen), deze gegevens worden uit ,mijn bestand verwijderd nadat de verzekeraar uitgekeerd heeft. De verzekeraars zijn verplicht deze te vragen zie :
-·gegevens nodig om de uitvaartwensen van de overledene in te vullen. (*)
Deze vragen kunnen o.a., zijn:
geloofsovertuiging, familiesamenstelling, grafgegevens uit het verleden en mogelijk nog andere niet
genoemde gegevens benodigd om mijn dienstverlening aan u uit te kunnen leveren.
-·verwerken van persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht zou zijn, zoals gegevens die nodig zijn voor burgerlijke stand of onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming en bewaartermijn
HILHORST-uitvaartverzorging neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen. De gegevens van de overledene worden uiterst secuur bewaard en daar waar deze niet meer nodig zijn voor toekomstige uitvaarten worden verwijderd.
Uw gegevens houd ik in bezit tot het moment waarop beide partijen aan alle verplichtingen hebben voldaan. Mocht het niet tot een overeenkomst leiden, dan houd ik uw gegevens in bezit tot de datum waartegen mij aanbod aan u is komen te vervallen. Ook houd ik uw gegevens in mijn bezit als daar een wettelijke verplichting toe bestaat.

Delen van persoonsgegevens met derden
HILHORST-uitvaartverzorging verkoopt / verstrekt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.
HILHORST-uitvaartverzorging blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens via mijn website:
De website HILHORST-uitvaartverzorging.nl maakt geen gebruik van cookies. Ik maak geen gebruik van sociale websites zoals Facebook en Google-plus. Bij een verzoek-offerteaanvraag via mijn website wordt gebruik gemaakt van een invulformulier, waarbij ik alleen uw mailadres gebruik om uw verzoek- offerte naar u te sturen. Deze gegevens worden verder niet gebruikt en niet langer bewaard dan noodzakelijk.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door HILHORST-uitvaartverzorging heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens, waarover ik van u kan beschikken, in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@hilhorst-uitvaartverzorging.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.
Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Tip: download de app KOPIEID van de Rijksoverheid.
HILHORST-uitvaartverzorging wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe ik uw persoonsgegevens veilig
HILHORST-uitvaartverzorging neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Ik draag zorg met alle beschikbare middelen voor een goede beveiliging van (de opslag van) uw persoonsgegevens. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan spoedig contact met ons op.
HILHORST-uitvaartverzorging behoudt zich het recht voor om de inhoud van dit privacy beleid te allen tijde te wijzigen.

Wim Hilhorst | juni 2018 | Amsterdam