klik hier voor het boekje Teksten en gedichten ter ondersteuning

 copyright

1. Tot ons groot verdriet is plotseling van ons heengegaan ..
2. Intens bedroefd geven wij kennis van het overlijden van …
3. Tot onze diepe droefheid is, geheel onverwacht..
4. Tot onze grote ontsteltenis en droefheid is, voor ons veel te vroeg, geheel onverwacht overleden …
5. Geheel onverwacht werd uit ons midden weggenomen …
6. Diep verslagen delen wij u mede dat, geheel onverwacht …
7. Met grote droefheid geven wij u er kennis van dat, toch nog onverwacht,
8. Bedroefd om het verlies, delen wij u mede dat, in zijn slaap is overleden
9. Vandaag hebben wij afscheid genomen (moeten nemen) van ..
10. Ver weg van ons, maar toch zo nabij, is van ons heengegaan
11. In alle rust en stilte heb ik afscheid moeten nemen van mijn lieve zorgzame man die op 87-jarige leeftijd plotseling is gestorven.
12. Hiermede vervullen wij de droeve plicht u mede te delen dat, op de leeftijd van 87 jaar onverwacht is overleden …
13. Mijn lieve vrouw, onze fijne moeder en oma is er niet meer.
14. Na een dappere strijd die hij zo moedig heeft ondergaan, hebben wij afscheid moeten nemen van
15. Met groot verdriet, maar ook in diepe bewondering voor de wijze waarop hij zijn strijd heeft gestreden, geven wij u er kennis van dat, zacht en kalm, van ons is heengegaan …
16. Verlost uit het onnodig duurzaam lijden, is heden ingeslapen ….
17. Dankbaar dat aan haar lijden een einde is gekomen, maar bedroefd omdat wij haar moeten missen, berichten wij u het overlijden van ….
18. Tot ons onuitsprekelijk verdriet, geven wij u er kennis van dat, door een noodlottig ongeval is overleden ..
19. Op weg naar school (zijn/haar werk) werd door een verkeersongeval uit ons midden weggerukt …
20. Verbijsterd en intens verdrietig geven wij u er kennis van dat, door een tragisch ongeval, voor ons veel te vroeg, is overleden onze …
21. Met verdriet in ons hart, delen wij u mede dat, in zijn 53ste levensjaar, geheel onverwacht, afscheid moeten nemen van ….
22. Wij zijn dankbaar en gelukkig haar kinderen te zijn geweest. Zij blijft in onze herinnering als een
liefhebbende, attente en zeer zorgzame vrouw.
23. Bedroefd, maar dankbaar voor alle liefde en goedheid die wij van hem/haar mochten ontvangen, berichten wij u dat, in zijn/haar favoriete vakantieland Frankrijk plotseling is overleden …
24. Na een leven van zorg en aandacht voor allen die haar/hem dierbaar waren, is van ons heengegaan
25. Bedroefd, maar met een dankbare herinnering aan de liefde die hij ons heeft geschonken heeft, delen wij u mede dat, na een zeer zorgzaam leven, van ons is heengegaan …
26. Na een langdurig / kortstondig liefdevolle verzorging in zorgcentrum ” … ” is, op 86-jarige leeftijd, overleden
27. Met dankbaarheid voor de goede zorgen in verpleeghuis /woon- zorgcentrum ” … “, geven wij u er kennis van dat, zacht en kalm, van ons is heengegaan …
28. Slechts enkele dagen (weken/maanden) na het overlijden van zijn/haar geliefde vrouw/man, hebben wij afscheid moeten nemen van
29. Moe en verlangend naar het einde is, op 93-jarige leeftijd, rustig ingeslapen in verpleeghuis te Amsterdam, waar hij/zij liefdevol werd verpleegd …
30. Diep bedroefd, maar vol goede herinneringen aan de jaren die wij met elkaar hebben gehad, geef ik u er kennis van dat, mijn vrouw [NAAM], op 69-jarige leeftijd is overleden.
31. Na een langdurige en goede verzorging in Zorgcentrum ” …. “, is, nooit klagend over zijn/haar steeds slechter wordende gezondheid en altijd openstaand voor zijn/haar omgeving, rustig en kalm van ons heengegaan ….

32. Hoewel wij wisten dat het einde van zijn leven naderde, komt zijn overlijden voor ons tocht nog
onverwacht. Wij zijn verdrietig omdat wij ….. moeten missen, maar ook dankbaar dat zijn lijden voorbij is.
33. Haar laatste jaren waren niet zoals zij zich die zou hebben gewenst. Met haar overlijden is daar nu een einde aan gekomen. Onze is gestorven, ruim 93 jaren oud.
34. Dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft betekend, geven wij u kennis van het overlijden van onze lieve, zorgzame vader, grootvader en overgrootvader
35. Na een liefdevolle verzorging in het … ziekenhuis, is op zondag 14 april 1991 tot ons groot verdriet overleden aan een ongeneeslijke ziekte, die haar en ons hebben overrompeld.
36. Op 86 jarige leeftijd overleed onze lieve moeder en grootmoeder
37. Vandaag overleed, na een lange, moeilijke periode; waarin zij met veel warmte en liefde werd geholpen door haar vrienden, familie, collega’s en leerlingen
38. Na een bijna 40-jarige vriendschap is, onverwacht, na een kortstondige ziekte van mij heengegaan, in de ouderdom van 60 jaar
39. Met diepe droefheid geven wij u kennis van het toch nog onverwachte overlijden van onze lieve, zorgzame vader, grootvader
40. Na een leven lang liefde te hebben gegeven, is toch nog onverwacht overleden, onze lieve moeder en fijne oma
41. Na een moedig gedragen lijden is, tot onze droefheid van ons heengegaan mijn lieve vriendin, onze dierbare zuster,
42. Na een ziekte van 3 weken is overleden mijn lieve echtgenoot, onze onvergetelijke vader en…
43. Dankbaar voor wat hij voor zo velen heeft betekend, geven wij u kennis van het toch nog onverwachte overlijden van
44. Dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft betekend, delen wij u mede, dat geheel onverwacht van ons is heengegaan onze dierbare broer, zwager en oom
45. Bedroefd, maar dankbaar dat wij haar zo lang bij ons mochten hebben, geven wij u kennis van het vredig heengaan van onze

46. In volle overgave aan zijn Heer en gesterkt door het heilig Sacrament van de Zieken overleed, na een moedig gedragen lijden, onze lieve, zorgzame vader en mijn lieve vriend
47. Met diepe droefheid delen wij u mede, dat na een moedig gedragen lijden van ons is heengegaan mijn innig geliefde man, onze goede, zorgzame vader en opa, onze dierbare broer, zwager en..

48. Dankbaar voor alles wat hij voor ons is geweest, delen wij u mede, dat vredig is ingeslapen mijn innig geliefde man, onze lieve, zorgzame vader, opa, grootopa, broer, zwager en..
49. Verdrietig om haar heengaan, maar dankbaar dat haar verder lijden bespaard is gebleven, geven
wij u kennis van het overlijden van mijn innig geliefde vrouw, onze lieve mama, onze dierbare
dochter, schoondochter, zus, schoonzus en tante
50. Toch nog onverwacht is van ons heengegaan onze lieve moeder, grootmoeder en overgrootmoeder
51. Op 27 mei 1992 is de grens overschreden tussen zijn aardse leven en de toekomst waarnaar hij bijzonder benieuwd was.
52. Met diepe droefheid, maar ook dankbaar voor alles wat hij voor mij is geweest, deel ik u mede dat heden is overleden, na een werkzaam en welbesteed leven, mijn innig geliefde man, onze trouwe broer, goede zwager en vrolijke oom
53. Op bijna 99 jarige leeftijd is, na een arbeidzaam leven van ons heengegaan na gesterkt te zijn door het heilig Sacrament der Zieken.
54. Een bijzonder mens is van ons heengegaan, mijn dierbare echtgenoot, onze zorgzame vader, schoonvader en lieve opa
55. Verdrietig om haar heengaan, maar dankbaar dat haar verder lijden bespaard is gebleven, geven wij u kennis van het overlijden van mijn innig geliefde vrouw, onze zorgzame moeder en oma
56. In vertrouwen gesterkt door het heilig Sacrament der Zieken is op 17 december 1991 overleden mijn lieve zus, onze dierbare schoonzus en onze gezellige tante
57. Met groot verdriet, maar tevens vervuld van mooie herinneringen, delen wij u mede dat te vroeg van ons is heengegaan mijn innig geliefde vrouw, mijn lieve moeder en geweldige schoonmoeder
58. Als kinderen zijn we dankbaar voor het leven met onze moeder die op 84 jarige leeftijd, toch nog
onverwacht, van ons is heengegaan.
59. Thuis, in zij vertrouwde omgeving, is op 18 mei 1991 tot ons groot verdriet overleden aan een
ongeneeslijke ziekte die hem en ons heeft overrompeld.
60. Na een langdurig lijden heeft God op 15 februari 1991 mijn lieve zus, onze tante tot Zich genomen.
Zij bereikte de leeftijd van 89 jaar.
61. Door een noodlottig ongeval is van ons weggenomen onze lieve zoon en broer
62. Met groot verdriet delen wij u mede dat, door een noodlottig ongeval van ons is weggenomen onze lieve zoon en broer
63. In gelovig vertrouwen op de Heer is, op 28′ april 1991, na een welbesteed leven in dienst van God en de medemens, vredig van ons heengegaan onze dierbare
64. Met leedwezen geven wij u er kennis van, dat na een langdurige ziekte vredig van ons is heengegaan
65. Na enkele dagen ziek zijn is, geheel onverwacht overleden mijn lieve man, onze vader
66. Afgelopen nacht is, geheel onverwacht overleden, mijn lieve man, onze vader en
67. Op tijd teruggekeerd in zijn eigen vertrouwde omgeving is, na een intens doorleefd ziekteproces heel vredig ingeslapen mijn lieve man, onze zorgzame vader en fijne opa
68. Door zijn Heer en Heiland is opgeroepen onze dierbare vader
69. Na een lange zwerftocht is eindelijk thuis.
70. Ondanks haar strijdlust, vertrouwen en optimisme, is veel te jong, op negentienjarige leeftijd van ons heengegaan
71. In gezelschap van onze liefste vrienden en naaste familie is op vrijdag 16 maart 1991 overleden onze lieve vader en opa
72. Een bijzonder mens heeft ons verlaten, maar zij sterke geest blijft ons nabij, mijn lieve man, …
fantastische vader en grootvader
73. Geheel onverwacht maar allerminst onvoorbereid heeft op 15 mei 1991 de grens overschreden tussen zijn aardse leven en de toekomst waarnaar hij bijzonder benieuwd was.
Een ieder die hem heeft gekend, weet hoezeer wij hem zullen missen.
74. Zij is gestorven zoals zij geleefd heeft: tot haar laatste moment een sterke vrouw.
Wij zijn blij dat zij tot het laatst met heldere geest van het leven en van allen die haar dierbaar
waren heeft genoten. Wij vertrouwen dat zij nu samen met vader bij haar Schepper is.
75. Met veel verdriet in ons hart maar bovenal dankbaar voor wat zij in haar leven aan liefde en trouw voor ons en een ieder heeft gegeven, moeten wij u mededelen, dat onverwacht en voor altijd is ingeslapen …..
76. Met verbijstering en onmacht / onbegrip is in de bloei van zijn leven / berichten wij u, dat geheel onverwacht uit ons midden is (weggerukt) verdwenen ..
77. Na een leven, waarin tegenslagen en verdriet hem /haar niet bespaard is gebleven geven wij u kennis van het overlijden van
78. Bedroefd, maar met een gevoel van dankbaarheid dat wij haar zo lang mochten behouden, geven wij kennis van het overlijden
79. Verdrietig maar tevens vervuld van mooie herinneringen, voor de liefde die hij/zij ons schonk
80. Veel te vroeg is geheel onverwacht heengegaan onze dierbare, onvervangbare, compagnon, …
81. Onze lieve vriend, broer heeft de ongelijke strijd tegen zijn ziekte verloren. Het was een onoverwinnelijk gevecht.
82. Heden overleed op een door hem zelf, uit overtuiging, gekozen wijze.
83. Wij hopen dat zij de rust en eindbestemming gevonden heeft die zij zocht.
84. Na een liefdevolle verzorging en begrip voor het onvermijdelijke is rustig van ons heengegaan..
85. Angst is overgegaan in berusting.
86. Na een leven vol liefde en zorg, waarvan de laatste maanden zeer moeilijk voor hem zijn geweest, is in de ochtend van ….. vredig ingeslapen onze
87. Vandaag hebben wij afscheid moeten nemen van onze steun en toeverlaat, mijn =

 copyright

Na een ZIEKTE
1. Heden overleed thuis na een langdurige ziekte, omringd door allen die hem lief waren onze, ..
2. Na voor ons allen een voorbeeld te zijn geweest van liefde en geduld, is na een kortstondige
ziekte van ons heengegaan …..
3. Na een geduldig en dapper gedragen ziekte is, na een liefdevolle verzorging in verpleeghuis
……….. te , gesterkt door het H. Sacrament der Zieken, van ons heengegaan .
4. Na een jaar van strijd tegen een slopende ziekte en na vele dapper ondergane behandelingen
is nu overleden …..
5. Intens bedroefd om zijn afscheid, maar oprecht dankbaar voor alles wat hij tijdens zijn leven
voor ons gedaan en betekend heeft, delen wij u mede dat na een langdurige ziekte van ons is
heengegaan …..
6. Met al haar levenslust en wilskracht heeft zij deze strijd niet kunnen winnen. Na alle fijne jaren
die wij met haar mochten beleven, hebben wij met veel verdriet afscheid moeten nemen van …
7. Bedroefd en toch dankbaar dat aan zijn lijden nu een einde gekomen is, delen wij u mede dat
na een langdurige ziekte, die hij op bewonderenswaardige wijze heeft gedragen een einde is gekomen aan het leven van …..
8. Wij hebben je mogen begeleiden in je laatste levensdagen. Het was een grote vreugde dit in
saamhorigheid voor je te mogen doen. Je was voor ons een lieve Wij zullen je missen.
9. Omringd door allen die haar lief waren is, na een langdurige en met moed gedragen ziekte,
van ons heengegaan …..
10. Nadat wij ….. jaar voor hem mochten zorgen is tot onze droefheid uit ons gezin weggenomen ..

 

Na een ONVERWACHT AFSCHEID
1. Zeer bedroefd, maar met een onuitwisbare herinnering aan zijn leven, hebben wij afscheid moeten nemen van ….
2. Bedroefd, maar ook dankbaar dat hem verdere pijn bespaard is gebleven, geven wij u kennis dat na een kortstondige ziekte is overleden
3. Met grote verslagenheid delen wij u mede dat tengevolge van een noodlottig ongeval uit ons
midden werd weggerukt …..
4. Gekomen tot de leeftijd der sterken, is toch nog onverwacht van ons heengegaan
5. Na een leven dat gekenmerkt werd door eenvoud, hartelijkheid, bezorgdheid en liefde, is plotseling van ons heengegaan …
6. Dankbaar dat hij zo lang in ons midden mocht zijn, delen wij u mede dat toch nog
onverwacht van ons is heengegaan …..
7. Dankbaar voor de vele jaren waarin wij van haar goedheid en levensblijheid mochten genieten, delen wij u mede dat vrij onverwacht van ons is heengegaan
8. Geheel onverwacht is vandaag, na een leven dat getekend was door inzet en hartelijkheid voor allen die haar omringden, overleden
9. Na alle fijne jaren die wij samen met hem mochten beleven, hebben wij geheel onverwacht afscheid moeten nemen van ..

Na het overlijden van een COLLEGA
1. Met verbijstering hebben wij kennisgenomen van het onverwachte overlijden van …
2. Woensdagmiddag bereikte ons het droevige bericht dat onze collega [naam] is overleden.
Wij zullen hem blijven herinneren als een fijne collega met een grote betrokkenheid bij zijn werk binnen ons bedrijf.
3. Met verslagenheid hebben wij kennisgenomen van het plotselinge overlijden van onze zeer
gewaardeerde collega [naam]. Meer dan tien jaar was zijn inzet en betrokkenheid voor het bedrijf een voorbeeld voor iedereen. Wij zullen hem missen. Wij wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe om dit enorme verlies te dragen ..
4. Met grote verslagenheid hebben wij kennisgenomen van het overlijden van onze medeoprichter en gewaardeerd lid [naam]. Wij wensen familie, collega’s en vrienden veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.
5. Tot ons verdriet hebben wij het bericht ontvangen dat onze medewerker en collega [naam] is overleden. Ze was een fijne collega: nuchter, betrouwbaar en collegiaal. Wij wensen haar familie veel sterkte toe.