Als de overledene daar niets voor geregeld had, komen de kosten voor rekening van de erfgenamen. De uitvaartkosten kunnen verhaalt worden op de nalatenschap en daarmee op de erfgenamen. Meestal zijn de opdrachtgevers ook de erfgenamen. Als de erfgenaam de nalatenschap zuiver aanvaard en zelf opdracht heeft gegeven tot het verzorgen van de uitvaart, dan ben je automatisch in privé aansprakelijk voor het betalen van deze schuld. Heeft de zuiver aanvaarde erfgenaam geen opdracht gegeven, dan blijft hij of zij toch verantwoordelijk voor het betalen van de uitvaartkosten via artikel 4:184 BW. Hierin staat opgenomen dat een erfgenaam die de nalatenschap zuiver heeft aanvaard, verplicht is om de uitvaartkosten te betalen, ook al is deze persoon niet de opdrachtgever. De opdrachtgever zal het restant zelf moeten betalen. Indien de erfgenamen afstand doen zal de gemeente (van overlijden) de uitvaart verzorgen.

De Gemeente kan “voor zover de kosten niet worden gedekt door de bij de lijken gevonden, niet klaarblijkelijk aan anderen toebehorende goederen of gelden” – vervolgens die kosten verhalen op:
de nalatenschap (de erfgenamen), en voor zover dat niet toereikend is:

 1. de bloed- en aanverwanten die tot levensonderhoud van de overledene verplicht zouden zijn geweest volgens de artikelen 392-396 van Boek I van het Burgerlijk Wetboek, dat zijn:
 2. de echtgenoot/geregistreerd partner van de overledene;
 3. de ex-echtgenoot/ex-geregistreerd partner van de overledene, voor zover deze onderhoudsplichtig was ten opzichte van de overledene;
 4. de ouders;
 5. de kinderen;
 6. behuwdkinderen (schoonkinderen);
 7. schoonouders;
 8. stiefouders;
 9. de verwekker van het overleden kind dat alleen een moeder heeft;
 10. de man die als levensgezel van de moeder (van het overleden kind) ingestemd heeft met een daad die de verwekking van het kind tot gevolg kan hebben gehad;
 11. de reder (de zeewerkgever), indien en voor zover kosten van de lijkbezorging op grond van artikel 416 Wetboek van Koophandel voor diens rekening komen.